[NOIP2017]逛公园

发布于 2017-12-03  27 次阅读题目(洛谷)
NOIP每年至少一道dp题,然后就考在这道题目上了.
......从这道题开始我就zz了.
看k的数据范围,50以内,嗯,可以做dp.
dp[i][k]表示当前在第i个点,超过i到n的最短距离dis[i]的长度k时的路线条数。
于是方程就很好写了,dp[u][k]+=dp[v][dis[u]+k-dis[v]-w]
初值:dp[1][0]=1。
整个记忆化搜索就行。
然后这个题是个有向图,而且还有环存在,所以我们考虑倒着推过去。
从n开始向1推着走,记录当前状态是否被更新,如果当前状态已访问过再去更新,则说明有0的环存在,输出-1;
注意最后还要来一次dfs(n,k+1),用以判断0环。
答案就是∑dfs(n,i),0<=i<=k。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <climits>
#define readf(f) scanf(
#define llmax LONG_LONG_MAX
#define llmin LONG_LONG_MIN
#define ll long long
using namespace std;
const int inf=0x3f3f3f3f;
template <class _E> inline void read(_E &e)
{
  e=0;bool ck=0;char ch=getchar();
  while(ch>'9'||ch<'0'){if(ch=='-')ck=1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){e=e*10+ch-'0';ch=getchar();}
  if(ck)e=-e;
}
int n,m,k;
ll mod;
struct edge{
  int vk;
  int wk;
  int nxt;
}e[200005],f[200005];
int t=0,t2=0,head[100005],hd2[100005];
inline void ad(int u,int v,int w)
{
  e[++t].vk=v;
  e[t].wk=w;
  e[t].nxt=head[u];
  head[u]=t;
  f[++t2].vk=u;
  f[t2].wk=w;
  f[t2].nxt=hd2[v];
  hd2[v]=t2;
}
int dis[100005];
bool vis[100005],ac[100005][55];
ll dp[100005][55],ans;
bool no;
inline void data_clear();
inline void sp()
{
  queue <int> q;
  q.push(1);
  dis[1]=0,vis[1]=1;
  while (!q.empty())
  {
    int u=q.front();
    q.pop();
    vis[u]=0;
    for (int i=head[u];i;i=e[i].nxt)
    {
      int v=e[i].vk;
      int w=e[i].wk;
      if (dis[v]>dis[u]+w)
      {
        dis[v]=dis[u]+w;
        if (!vis[v])
        {
          vis[v]=1;
          q.push(v);
        }
      }
    }
  }
}
ll dfs(int u,int kk)
{
  if (no) return 0;
  if (~dp[u][kk]) return dp[u][kk];
  ac[u][kk]=1;
  dp[u][kk]=0;
  for (int i=hd2[u];i;i=f[i].nxt)
  {
    int v=f[i].vk;
    int w=f[i].wk;
    int nxk=dis[u]+kk-dis[v]-w;
    if (nxk<0) continue;
    if (ac[v][nxk])
    {
      no=true;
      return 0;
    }
    dp[u][kk]+=dfs(v,nxk),dp[u][kk
  }
  ac[u][kk]=0;
  return dp[u][kk];
}
int main()
{
  int T;
  read(T);
  while (T--)
  {
    data_clear();
    read(n),read(m),read(k),read(mod);
    for (int i=1;i<=m;++i)
    {
      int x,y,z;
      read(x),read(y),read(z);
      ad(x,y,z);
    }
    sp();
    dp[1][0]=1;
    for (int p=0;p<=k;++p)
    {
      ans+=dfs(n,p),an
      if (no) break;
    }
    if (no)
    {
      puts("-1");
      continue;
    }
    dfs(n,k+1);
    if (no)
    {
      puts("-1");
      continue;
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}
inline void data_clear()
{
  ans=t=t2=0,no=false;
  memset(dp,-1,sizeof dp);
  memset(vis,0,sizeof vis);
  memset(hd2,0,sizeof hd2);
  memset(dis,inf,sizeof dis);
  memset(ac,0,sizeof ac);
  memset(head,0,sizeof head);
}

来说说我是怎么zz的吧。
dp[i][k]我表示的是当前在第i点,超过dis[n]的长度为k的方案数。
GG.