[IOI1994]北京2008的挂钟-搜索-水题

发布于 2017-09-08  29 次阅读


这个一看就是八数码嘛www
而且数据水得多
BFS暴搜,二进制压位存状态
其实直接
{1,1,0,1,1,0,0,0,0},
{1,1,1,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,1,1,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,1,0,1,1,1,0,1,0},
{0,0,1,0,0,1,0,0,1},
{0,0,0,1,1,0,1,1,0},
{0,0,0,0,0,0,1,1,1},
{0,0,0,0,1,1,0,1,1},
也能过
刚刚看到一个人直接枚举过了我靠~~~
枚举大佬传送门